За ИПА ПГС Програмата “Бугарија-Македонија 2007-2013”

Прекуграничната соработка во рамките на ИПА има за цел да ги промовира добрососедските односи, потикнувајќи стабилност, безбедност и просперитет во заедничкиот интерес на сите опфатени земји, како и потикнувајќи нивен хармонизиран, балансиран и одржлив развој.

Поучени од минатите искуства, ИПА-ПГС ќе работи на двете страни од границата врз основа на еден сет на правила и цели, со што кe обезбедува можност за целосно еднаквo и балансиранo програмирање и процес на донесување одлуки.

Целите на ИПА ПГС компонентата се дизајнирани да ги земaт во предвид специфичните потреби на соодветната надворешнa границa. Тоа се:

 • Развој на прекугранични економски, социјални и еколошки активности во пограничните области.
 • Насочување кон заедничките предизвици,на полето на животната средина, јавното здравство, спречување и борба против организираниот криминал.
 • Овозможување на безбедни и ефикасни граници.
 • Промовирање на правна и административна соработка.
 • Промовирање на локален тип на акции “Од луѓето за луѓето".

За проектот
“Бизнисот нема граници”

Општа цел на проектот е да се поддржи претприемништвото преку иновативна билатерална соработка помеѓу активните економски играчи - претприемачи, МСП, фармери, НВО за поддршка на бизниси и локалните власти - во областа на Ќустендил и Североисточниот македонски регион.

Проектите имаат за цел мобилизирање на локалниот претприемачки дух преку стимулирање на идентификација на нови бизнис идеи, со поттикнување на граѓаните да бараат и користат нови бизнис можности и со продолжување на создавање на поволна бизнис клима од локалните власти, невладините организации, инвеститорите и финансиери кои се вклучени и одговорни за развој на бизнисот во прекуграничниот регион.

Дејности

 • Истражување, анализа и стратегии за интегриран прекуграничен економски развој за Област Ќустендил и Североисточен регион.
 • Студиски посети на Област Ќустендил и Североисточен регион и размена на најдобрите практики.
 • Конференција за претприемништво и бизнис можности во Ќустендил.
 • Развој на веб портал со дата бази, за помош на претприемачите, малите и средни претпријатија и потенцијалните инвеститори во двата региона.
 • Развој на сет консултантски материјали.
 • Промоција и огласување на проектот.

Очекувани Резултати

 • Изготвени анализи на моменталната економска ситуација во двата региони.
 • Изготвена стратегија за интегриран прекуграничен економски развој за областа Ќустендил и Североисточниот регион.
 • 20 претприемачи, претставници на мали и средни претпријатија и фармери ќе разменат искуства во Бугарија и Македонија.
 • 40 учесници на конференцијата за претприемништво и можности за бизнис.
 • Веб портал и база на податоци за да им помогне на претприемачите, МСП и потенцијалните инвеститори во двата региони.
 • Комплет на консултантски материјали.
 • Промоција и публицитет на проектот - 1 000 брошури, четири информациони табли, два борда, четири соопштенија во печатени медиуми и четири соопштенија на регионални радио станици.

Регистрација / Билтен

Во врска со можностите за развој на бизнисот во пограничниот регион, како и да го добивате нашиот периодичен информатор.