Инструмент за пред-присъединителна помощ (ИПП)
“Програма за транс-гранично сътрудничество България – Македония 2007-2013”

Транс-граничното сътрудничество, като част от ИПП, има за цел да поощрява добрите междусъседски отношения, да съдейства за стабилсността, сигурността и просперитета във взаимен интерес на всички заинтересовани страни, и да поощрява тяхното хармонично, балансирано и устойчиво развитие.

Учейки се от опита в миналото ИПП ТГС оперира от двете страни на границата на базата на единни правила и цели, като по този начин предоставя възможност за изцяло оеднаквен и балансиран процес на прграмиране и вземане на решения.

Целите на компонента ИПП ТГС са изготвени като са взети под внимание специфичните нужди на съответната външна граница. Това са:

 • Изпълнение на транс-гранчни дейности в граничния регион в областите икономика, социална и околна среда.
 • Адресиране на общи предизвикателства в областта на околната среда, общественото здраве, превенцията и борбата срещу организираната престъпност.
 • Осигуряване на ефикасни и защитени граници.
 • Промотиране на правно и административно взаимодействие.
 • Промотиране на местни акции от типа „хора за хора”.

За проект
“Бизнесът няма граници”

Основна цел на проекта е да подкрепи предприемачеството чрез иновативно двустранно сътрудничество между активните играчи в икономическия сектор – предприемачи, МСП, земеделци, НПО в подкрепа на бизнеса, местните власти – в Област Кюстендил и Североизточния Регион.

Целта на проекта е да мобилизира предприемачиеския дух чрез стимулиране идентификацията на нови бизнес идеи, чрез поощряване на хората да търсят и използват нови възможности за бизнес и чрез поддържане на ангажираност и включване на местните власти, НПО, инвеститорите и финансовите институции в създаването на по-благоприятна среда за развитие на бизнеса в транс-граничния регион.

Дейности

 • Проучване, анализи и изготвяне на стратегия за интегрирано транс-гранично развитие на Област Кюстендил и Североизточен Регион.
 • Обучителни посещения в Област Кюстендил и Североизточен Регион и обмяна на най-добри практики.
 • Конференция по предприемачество и възможности за бизнес, която ще се проведе в Кюстендил.
 • Изработка на интернет портал с бази данни в помощ на предприемачите, МСП и потенциални инвеститори в двете области.
 • Изготвяне на комплект от консултантски материали.
 • Публичност и информация за проекта.

Очаквани Резултати

 • Изготвени анализи на актуалната икономическа ситуация в двата региона.
 • Изготвени стратегии за интегрирано транс-гранично икономическо развитие за Област Кюстендил и Североизточния Регион.
 • 20 предприемачи, представители на МСП и фермери на обмяна на опит в България и Македония.
 • 40 участници в конференция по предприемачество и възможности за бизнес.
 • Интернет портал и бази с данни в помощ на предприемачите, МСП и потенциални инвеститори от двата региона.
 • Комплект консултантски материали.
 • Публичност и информация за проекта – 1 000 брошури, четири информационни табели, два банера, четири съобщения в печатни медии и четири съобщения по регионалните радио станции.

Регистрация / Новини

За получаване актуална информация, свързана са възможностите за развитие на бизнес в трансграничния регион, както и да получавате нашата периодична информационна брошура.